REGULAMIN PROJEKTU

Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową”

§1. Informacje o projekcie

 1. Projekt „Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową” realizowany jest przez Librent HR Sylwia Szczepańska z siedzibą przy ul. Wierzbowej 13, 62-090 Kiekrz w partnerstwie z Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska z siedzibą w Poznaniu 61-740 przy ul. Paderewskiego 11/13.

 2. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2013 r. do 30 listopada 2014 r. na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.01-02-446/12 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu.

 3. Biuro Projektu znajduje się we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 7/10. Czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 5. Słownik pojęć, wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 • Organizator Projektu: firma Librent HR Sylwia Szczepańska z siedzibą przy ul. Wierzbowej 13, 62-090 Kiekrz w partnerstwie z Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska z siedzibą w Poznaniu 61-740 przy ul. Paderewskiego 11/13.

 • Projekt – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową”, nr POKL.08.01.01-02-446/12.

 • Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w procesie rekrutacji, spełniająca kryteria, o których mowa w §3

 • Przedsiębiorstwo – w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw (dalej: MMŚP):

a) średnie przedsiębiorstwo –przedsiębiorstwo, które:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln. Euro;

b) małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln. Euro;

c) mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. Euro.

 • Pracownik - ilekroć w regulaminie Projektu mowa o pracowniku przedsiębiorstwa, należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), czyli osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę;

 • Biuro Projektu – ul. Kołłątaja 7/10, 50-002 Wrocław, tel. 71 793 25 35.

 • Strona internetowa Projektu – strona pod adresem www.kobiety-hr.betterfield.pl

 • Pomoc de minimis – pomoc udzielana przedsiębiorstwom w myśl Rozporządzenia nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 78 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

 • Beneficjent pomocy – przedsiębiorstwo, które uzyskało pomoc de minimis w ramach Projektu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników nazywanych dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w Projekcie „Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową” zwanego dalej „Projektem”.

 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.

 3. Projekt zakłada udział 250 Beneficjentów Ostatecznych.

§3. Warunki uczestnictwa.

I Przedsiębiorstwo

 1. Rekrutacja w ramach projektu „Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową” ma charakter otwarty, do udziału w projekcie może zgłosić się firma spełniające następujące kryteria:

a) posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

c) posiada siedzibę/jednostkę organizacyjną lub filie na terenie województwa dolnośląskiego,

d) nie spełnia przesłanek wykluczających możliwość udzielenia pomocy de minimis wynikających z obowiązujących przepisów prawnych,

e) nie korzystało ze wsparcia POKL.

II Pracownik

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna delegowana do udziału w projekcie przez pracodawcę lub może być osoba fizyczna będąca właścicielką firmy spełniająca kryteria określone w niniejszym regulaminie. Kandydatka zobowiązana jest dostarczyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji.

 2. Warunki formalne:

 • kobieta,

 • miejsce wykonywania pracy na terenie województwa dolnośląskiego,

 • pracownik pełniący funkcję związaną z zarządzaniem HR (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) lub status właścicielki / współwłaścicielki firmy lub włascicielka firmy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,

 • niekorzystanie dotychczas ze szkoleń dofinansowanych z POKL.

 • Osoby niepełnosprawne będą obejmowane wparciem w pierwszej kolejności.

 1. W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista zakwalifikowanych uczestniczek oraz lista rezerwowa, składająca się z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z braku wolnych miejsc. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie pod warunkiem rezygnacji ze wsparcia przez osobę umieszczoną na liście głównej.

§4. Termin rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 lutego 2013 r. w sposób ciągły. W przypadku zebrania pełnych grup szkoleniowych zostanie utworzona lista rezerwowa.

§5. Zasady rekrutacji

 1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed przystąpieniem do projektu powinny wypełnić Deklarację Uczestnictwa w Projekcie dostępną w Biurze Projektu we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 7/10, na stronie internetowej www.kobiety-hr.betterfield.pl lub pobrać go podczas spotkania z konsultantem ds. rekrutacji i promocji.

 2. O zakwalifikowaniu Kandydatki do udziału w Projekcie decyduje:

a) poprawnie wypełniona Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie,

b) zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami Projektu,

c) wynik testu ex-ante zdany na niskim poziomie,

d) w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób decydować będzie kolejność zgłoszeń (data i godzina wpływu zgłoszenia).

  1. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą poinformowane listownie lub telefonicznie w ciągu 2 tygodni od zakończenia rekrutacji.

  2. Kandydatki będące właścicielkami lub współwłaścicielkami firmy, które otrzymają pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Projektu, będą zobowiązane ponadto podpisać: Umowę szkoleniową, Deklarację uczestnictwa przedsiębiorstwa w projekcie, Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis, Oświadczenie o braku obowiązku sprawozdań finansowych lub Sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata. Kandydatki, które są zatrudniona na umowę o pracę w działach HR są zobowiązane przedstawić ww. dokumentację pracodawcy i podpisaną dostarczyć do Biura Projektu.

  §6. Prawa Beneficjenta Ostatecznego

  1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

  a) zgłoszenia uwag i oceny szkolenia (wsparcia), które otrzymuje w Projekcie,

  b) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,

  c) udziału w coachingu dla firm,

  d) wyżywienia podczas szkoleń,

  e) opuszczenia maksymalnie 20% godzin wsparcia w ramach projektu, większa liczba nieobecności wymaga usprawiedliwienia i może powodować skreślenie z listy uczestników.

  §7. Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

  1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:

  a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (Deklaracja uczestnictwa przedsiębiorstwa w projekcie, Umowa szkoleniowa, Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub Oświadczeie o otrzymaniu pomocy de minimis, Oświadczenie o braku obowiązku sprawozdań finansowych lub Sprawozdania finansowego za ostatnie 3 lata),

  b) podpisania oświadczenia do PEFS i innych niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu (Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)

  c) uczestniczenia we wskazanych formach wsparcia w Projekcie – potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,

  d) wypełniania w trakcie trwania szkolenia testu sprawdzającego, a także udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałanie 8.1.1,

  e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,

  f) usprawiedliwienia nieobecności w zajęciach w ramach Projektu.

  §8. Zakres Wsparcia

  1. Projekt obejmuje następującą formę wsparcia:

  a) szkolenie grupowe w wymiarze 49 h/grupę szkoleniową

   b) wyżywienie podczas szkoleń,

   b) materiały szkoleniowe,

   c) coaching dla firm (jedna sesja coachingowa przeznaczona dla 2-5 firm trwająca 7 godzin)

   §9. Pomoc de minimis

   1. Wsparcie udzielane w ramach Projektu jest całkowicie bezpłatne dla Beneficjenta pomocy stanowiąc 100% pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

   2. Pomoc de minimis udzielona jest przedsiębiorstwom, które w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go latach budżetowych nie przekroczyły maksymalnej dozwolonej wielkości otrzymanej pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro liczonej łącznie z wartością pomocy de minimis, jaka zostanie udzielona w ramach Projektu.

   3. Kryterium dostępu, o którym mowa w ust. 2, będzie weryfikowane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Przedsiębiorcę. Udział w Projekcie jest uwarunkowany przedstawieniem odpowiednich dokumentów potwierdzających otrzymanie bądź nie otrzymanie pomocy de minimis w bieżącym roku i dwóch ostatnich latach obrotowych. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia:

   a) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych;

   b) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

   1. Wysokość pomocy de minimis wynikającej z wsparcia przedsiębiorstwa wynosi 1985,00 zł (bez coachingu), 2195,00 zł (z coachingiem) w przeliczeniu na jednego pracownika oddelegowanego na szkolenie.

   2. Pomoc de minimis udzielana jest wraz z podpisaniem przez beneficjenta pomocy umowy szkoleniowej.

   §10. Rezygnacja

   1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy:

   a) rezygnacja zgłoszona została do Biura Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia w Projekcie – bez podania przyczyny,

   b) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (ciężka choroba, ważne sytuacje losowe, itp.) - uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).

   1. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m. in. obecność na zajęciach), Librent HR Sylwia Szczepańska z siedzibą przy ul. Wierzbowej 13, 62-090 Kiekrz może żądać od Beneficjenta Ostatecznego zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych kosztów jego uczestnictwa w Projekcie na drodze sądowej.

   2. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39, oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Pomocy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na Beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10.000 EURO.

   §11. Postanowienia końcowe

   1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

   2. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do LibrentHR Sylwia Szczepańska z siedzibą przy, ul. Wierzbowej 13, 62-090 Kiekrz.

   3. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Projektu decyzje podejmuje Biuro Projektu.

   4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.kobiety-hr.betterfield.pl